top of page

Vilkår og betingelser

Avtale ved bruk av våre tilbud og tjenester

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

1. Partene

Selger er Kyonis Jevnaker Hundeklubb, Musmyrvegen 2, 3520 Jevnaker, post@kyonis.no, +47 480 32 522, org. nr. 913 811 585, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

2. Definisjoner

 Med tjenester menes balnt annet. fysiske kurs, private timer, felles timer, og medlemsskap.​

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

4. Kjøp av tjenester

Kjøpet er bindende for begge parter når avtalen er inngått på e-post, via telefon eller bestilling på www.kyonis.no. Den bindende påmeldingen bekreftes per e-post til den e-postadressen kjøper oppgir.

Dato for kurs og frist for påmelding kommer frem av de enkelte kursbeskrivelsene. Det tas også imot påmelding etter fristens utløp hvis det er ledig plass.

Påmeldt deltaker blir registrert i selgers kursadministrasjonssystem, og persondata håndteres iht. personvernerklæringen.

Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i våre kjøpsbetingelser generelt, inklusive avbestillingsvilkår og angrerett.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen.

Betaling av kurs og andre tjenester skal foretas før kursoppstart.

Bestilling og betaling av tjenester på kyonis.no skjer i henhold til betingelser for valgt betalingsløsning.

6. Avmelding

Alle våre kurs har bindende påmelding. Dette gjelder også for kurs/produkter som er bestilt til andre enn seg selv. Vi åpner imidlertid opp for at du kan melde deg av innenfor følgende gitte rammer:

  • Ved avmelding mellom 8 – 14 dager før kursstart tilkommer det et avmeldingsgebyr på 50% av kursprisen.

  • Ved avmelding mindre enn 8 dager før kursstart belastes full kursavgift.

Hvis du ikke kan delta på kurset du er påmeldt til, kan det gis mulighet for deltagelse på annet tilsvarende kurs på seinere/annet tidspunkt. Dette må skje innen 6 måneder, og selve kursavgiften må uansett betales iht. opprinnelig kursdato ved en slik løsning.

Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av legeerklæring. På forespørsel kan det gis mulighet for å overføre kursplassen til en annen.

Alle avmeldinger/endringer skal skje skriftlig per mail til helle@kyonis.no.

Selger har ikke ansvar for kundens eventuelle kostnader til reise og overnatting som følge av at deltakelse blir avlyst/endret.

7. Avlysning/ endring av kursprogram

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursprogrammet og til å avlyse kurs. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Selger er ikke ansvarlig for kjøpers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting samt eventuelle følgetap.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe fra tjenesten er bestilt.

9. Rettighetsforhold, reklamasjon og misligholdsbeføyelser

Selger har og beholder alle rettigheter til produktet/tjenesten. Kjøper/kursdeltaker kan ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre.

 

Kjøper/kursdeltaker kan ikke kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte skriftlig materiale mottatt gjennom tjenesten.

Dersom kjøper vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Ved manglende betaling bortfaller kjøpers bruksrett til produktet/tjenesten.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor selger sin kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes selger sine plikter for så lang tid som forholdet varer.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. For ytterligere informasjon se vår personvernserklæring.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Konfliktrådet for mekling. Forbrukertilsynet på https://konfliktraadet.

bottom of page